Yogi Hogi Teriyaki Stix
801-766-9093
129 E Main St Lehi UT 84043
Category: Restaurant